Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění po dopravní nehodě v roce 2024

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Utrpěli jste v letošním roce zranění při dopravní nehodě, kterou jste nezavinili? Přejete si získat odškodnění po dopravní nehodě, ale nevíte, jak na to? V našem článku poskytneme informace o procesu získávání finanční kompenzace.

Utrpěl jsem zranění při nezaviněné dopravní nehodě. Jsem oprávněn žádat odškodnění?

Pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody, utrpěli jste zranění a nejste výlučným viníkem nehody, máte obvykle nárok na odškodnění po dopravní nehodě. Toto pravidlo se vztahuje na:

 • řidiče,
 • spolujezdce,
 • chodce,
 • cyklisty
 • a další osoby zapojené do havárie, které utrpěly poranění.

Odškodnění po dopravní nehodě se nevztahuje pouze na vážná nebo kritická zranění. Nárok na odškodnění po dopravní nehodě můžete uplatnit i v případě lehčích zranění, jako jsou:

 • pohmožděniny,
 • odřeniny
 • nebo poranění krční páteře.

Záleží na konkrétní situaci a podmínkách, ale obecně platí, že jakákoli forma zranění, která vznikla v důsledku dopravní nehody, by měla být kompenzována.

Aby bylo možné úspěšně uplatnit nárok na odškodnění po autonehodě, je nezbytné zajistit vhodnou dokumentaci události. V tomto směru je klíčové ihned zavolat policii na místo nehody.

TIP od právníka: Pokud nebylo nutné po nehodě zraněného hospitalizovat, silně doporučujeme, aby si co nejdříve zajistil lékařskou prohlídku. Některá zranění, jako třeba problémy s krční páteří, se často objeví až několik dní po dopravní nehodě. I v takových situacích máte obvykle možnost žádat o odškodnění po dopravní nehodě.

Nevíte si rady? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

Odškodnění po dopravní nehodě žádejte u pojišťovny

Nárok na odškodnění po dopravní nehodě je možné uplatnit:

 • přímo u pojišťovny, u které má viník nehody sjednáno povinné ručení vozidla,
 • nebo přímo u viníka.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla toto právo jasně zakotvuje.

Pokud viník nehody nemá povinné ručení, může se obrátit na Českou kancelář pojistitelů. Poškozený je oprávněn žádat odškodnění také v případě, že byl spolujezdcem v autě řízeném členem jeho rodiny nebo jeho kamarádem.

Někdy panuje názor, že náhrady za škody na zdraví je možné uplatnit až po dokončení léčebného procesu, nebo po skončení pracovní neschopnosti. Toto však není pravda. Různé formy odškodnění se mohou řešit v různých časových fázích.

Například náhradu za bolestné je možné vypočítat a uplatnit již po prvním lékařském ošetření nebo po propuštění z nemocnice. I budoucí chirurgické zákroky lze započítat do náhrady za bolestné v pozdější fázi.

Pokud tedy od pojišťovny viníka dostanete informaci, že je třeba počkat na ukončení léčby nebo neschopnosti k práci, než se bude řešit odškodnění, taková informace není správná. Některé typy odškodnění je možné uplatnit již během léčebného procesu.

Dopravní nehoda se zraněním

ČTĚTE také článek Jak získat odškodnění po dopravní nehodě? Využijte profesionální právní pomoc

Jaké náhrady obvykle poškození žádají

Většina zraněných, kteří si odškodnění po dopravní nehodě od pojišťovny vymáhají sami, uplatňují jen některé náhrady.

V následující tabulce představujeme přehled náhrad, které jsou zpravidla oprávněni poškození získat a které skutečně uplatňují (případ středního zranění s trvalými následky). V naší praxi přistupujeme ke každému klientovi individuálně a uplatňujeme u pojišťovny všechny náhrady, na které mu vzniklo právo.

Přehled náhradCo běžně uplatňují poškozeníJaké náhrady lze obvykle řešit
Bolestné
Ušlý výdělek
Cestovné❌  
Náklady léčení
Náklady péče❌  
Ztížení společenského uplatnění

Základní náhradou je bolestné

Bolestné je forma náhrady nemajetkové újmy, kterou může žádat téměř každý, kdo utrpěl zranění v důsledku jím nezaviněné autonehody. Tento nárok na odškodnění po dopravní nehodě je zakotven v občanském zákoníku a pro jeho výpočet se obvykle využívá Metodika Nejvyššího soudu.

V této Metodice je pro každý typ zranění stanoven počet bodů. Pokud utrpíte více zranění, body se sčítají. Hodnota jednoho bodu se mění každý rok. Základem pro její výpočet je jedno procento z průměrné hrubé mzdy v kalendářním roce předcházejícím rok, kdy došlo k zranění.

TIP od právníka: Vždy je dobré konzultovat výpočet a uplatnění nároku na odškodnění s odborníkem, který je seznámen s aktuálními právními normami a Metodikou.

Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem, které poskytne tipy a rady k získání co nejvyššího odškodnění:

Chyby ve výpočtu bolestného

Pojišťovna viníka dopravní nehody obvykle automaticky zašle poškozenému formulář pro výpočet bolestného k vyplnění. Postupuje se následovně:

 1. Zraněná osoba tento formulář předá svému lékaři pro vyplnění a zhodnocení zranění.
 2. Lékař formulář vyplní a vrátí zraněné osobě.
 3. Zraněná osoba zašle vyplněný formulář zpět pojišťovně.
 4. Pojišťovna na základě tohoto formuláře vyplatí náhradu bolestného.

POZOR: Tento postup nemusí být ideální cestou k získání maximálního odškodnění za bolestného, protože se opakovaně setkáváme s těmito chybami:

 • Ošetřující lékař nemusí mít potřebné znalosti pro správný výpočet nemajetkové újmy.
 • Mohou být opomenuta některá zranění.
 • Body za operační zákroky nemusí být přičteny.
 • V případě komplikací nemusí být základní bolestné navýšeno.

TIP od právníka: Pro co nejpreciznější výpočet náhrady bolestného je lepší kontaktovat znalce ze zdravotnictví specializovaného na hodnocení nemajetkové újmy. Znalec vypracuje detailní posudek, na jehož základě bude odškodnění správně vypočítáno. Náklady na znalecký posudek by měly být proplaceny pojišťovnou jako účelně vynaložený náklad.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Náklady spojené s péčí o zdraví

V některých případech může poškozený žádat také odškodnění nákladů léčení, péče a cestovného.

Náklady na léčbu jsou jedním z hlavních typů odškodnění, které může zraněný uplatnit. Tyto náklady často zahrnují účtenky za léky, zdravotnické pomůcky a fyzioterapeutické služby.

Dalším typem odškodnění, které může zraněný uplatnit, jsou cestovní náklady. Ty se stávají důležitými, pokud musí zraněný kvůli léčení cestovat do zdravotnických zařízení.

Pokud je zraněný v důsledku nehody nesoběstačný, je možné uplatnit i náklady na osobní péči. Prokázání těchto nákladů je obvykle možné pomocí čestného prohlášení, ve kterém zraněný specifikuje, kdo a kolik hodin denně o něj pečoval. Tento typ odškodnění je často uplatňován, pokud o zraněného pečuje někdo z jeho rodiny.

ČTĚTE také článek Náklady spojené s péčí o zdraví při dopravní nehodě.

Kdy lze žádat ušlý výdělek a rentu

Odškodnění ušlého výdělku slouží k pokrytí finanční ztráty, kterou zraněný utrpí v důsledku pracovní neschopnosti. Tuto náhradu lze uplatnit jak po ukončení neschopnosti, tak formou záloh během jejího trvání v případě dlouhodobější neschopnosti. Tuto možnost mají i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), i když nemají vystavenou neschopenku.

Renta je specifický typ odškodnění uplatňující se v případech, kdy zraněný není schopen dosahovat stejných finančních příjmů jako před nehodou. To musí být přímo spojeno se zraněním v důsledku dopravní nehody.

Ztížení společenského uplatnění bývá nejvyšší vymoženou náhradou

Trvalé následky z dopravní nehody, známé odborně jako ztížení společenského uplatnění, jsou náhradou nemajetkové újmy na zdraví. Náhradu může žádat poškozený, kterému přetrvávají zdravotní komplikace přibližně jeden rok po nehodě.

Výpočet výše odškodnění je opět založen na Metodice Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Obvyklá výše odškodnění za trvalé následky po autonehodě se pohybuje následovně:

 • od 300 000 do 600 000 Kč u lehčích trvalých následků,
 • od 600 000 do 2 milionů Kč u středních trvalých následků
 • a nad 2 miliony Kč u vážných trvalých následků.

TIP od právníka: Klíčovou roli při získávání této náhrady hrají lékařské zprávy poškozeného. To zahrnuje i závěrečnou zprávu od rehabilitačního lékaře nebo z lázeňské péče. Je nezbytné, aby poškozený navštěvoval specialisty, jako jsou ortopedové či neurologové, místo pouhého ošetření u praktického lékaře.

odškodnění dopravní nehody 2023

Trestní řízení proti viníkovi autonehody

Pokud dojde k dopravní nehodě, ve které jsou zraněny osoby, často se proti viníkovi zahájí trestní řízení. Viník může být pak stíhán pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Mnoho poškozených osob má za to, že musí své nároky na odškodnění uplatnit v rámci tohoto trestního řízení, aby získali spravedlivou náhradu.

Je však důležité zdůraznit, že poškození nemusí své nároky na odškodnění uplatňovat v rámci trestního řízení. Primárním způsobem, jak získat odškodnění za zranění, je jednání s pojišťovnou viníka nehody. Vhodnost přihlášení náhrady škody do trestního řízení je často závislá na specifikách jednotlivého případu.

TIP od právníka: Z naší praxe vyplývá, že v některých individuálních a sporných situacích může být takové rozhodnutí strategicky výhodné. Každý případ je jedinečný, a proto je důležité provádět pečlivou analýzu všech okolností před tím, než se rozhodnete pro tuto cestu.

Trestní řízení hraje klíčovou roli v procesu odškodnění, zejména pokud je v něm stanovena spoluodpovědnost zraněného za autonehodu. Tento faktor obvykle vede k snížení výše odškodnění. Proto je doporučeno, aby poškození anebo pozůstalí byli v trestním řízení aktivní a pravidelně sledovali jeho průběh.

specializovaní právníci pro oběti autonehod
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

ČTĚTE také článek Dopravní nehoda: Přihlášení náhrady škody do trestního řízení.

Právní pomoc poškozeným

Jestli jste utrpěli zranění v důsledku dopravní nehody a chcete získat finanční odškodnění, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Nabízíme vám zdarma první konzultaci, kde zhodnotíme vaši situaci a poradíme vám, jaké kroky podniknout k získání spravedlivého odškodnění.

V rámci našich služeb vám poskytneme kompletní právní asistenci v procesu získávání odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies