Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Jak získat odškodnění po dopravní nehodě? Využijte profesionální právní pomoc.

Jak získat odškodnění po dopravní nehodě

Jak získat odškodnění po dopravní nehodě se zraněním? V článku rychle poradíme, jak na zajištění finanční kompenzace za zranění při nezaviněné autonehodě.

Kdo může žádat odškodnění

Právo na odškodnění po dopravní nehodě se zraněním má široký okruh oprávněných osob. Žádat odškodnění je oprávněn každý, kdo byl zraněn při nehodě, pokud nebyl určen jako výlučný viník nehody.

Nejen řidiči, ale také spolujezdci mají právo na odškodnění. Jsou často opomíjeni, přestože mohou utrpět podobná zranění jako řidiči. Chodcům a dalším účastníkům havárie, kteří nehodu nezavinili, rovněž vzniká právo na odškodnění.

Je důležité si uvědomit, že odškodnění není vyhrazeno pouze pro případy těžkých nebo středně těžkých zranění. I ty osoby, které při nehodě utrpěli pouze lehčí zranění, mají právo požadovat odškodnění. Také poškozený, který nebyl hospitalizován, může žádat odškodnění, pokud utrpěl při autonehodě jakékoliv poranění. Hospitalizace tedy není podmínkou pro úspěšné podání žádosti o náhradu škody na zdraví.

Jak získat odškodnění po dopravní nehodě se zraněním? Žádejte odškodnění přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se o rychlejší a praktičtější řešení odškodnění než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody, který stejně dokumentaci a žádosti poškozeného přeposílá svojí pojišťovně.

Tip od právníka: Poškozený není povinen uplatnit škodu na zdraví s vyčíslením do trestního řízení vůči viníkovi nehody, jak se často mylně domnívají poškození. Odškodnění se primárně řešení s pojišťovnou vozidla viníka nehody.

Nevíte si rady s procesem odškodnění? Jsme specializovaná právní kancelář pro oběti autonehod. Kontaktujte nás ke konzultaci zdarma, kterou poskytne kvalifikovaný právník:

Kdo zaplatí škodu při dopravní nehodě

Autonehoda se zraněním: Jaké druhy odškodnění lze požadovat?

Při řešení náhrady škody na zdraví v důsledku dopravní nehody se nejčastěji zabýváme následujícími náhradami:

 • Bolestné představuje jednu z nejzákladnějších forem odškodnění, o které může požádat téměř každá osoba zraněná při dopravní nehodě. Toto odškodnění se často uplatňuje jako první krok v procesu žádosti o náhradu škody a může být požadováno již po prvním lékařském ošetření po nehodě. Je důležité zdůraznit, že pro uplatnění nároku na bolestné není nezbytné počkat na ukončení období pracovní neschopnosti.
 • Náklady na dopravu (cestovné) představují další typ odškodnění, které může poškozený uplatnit. Tyto náklady jsou relevantní, pokud musel poškozený kvůli léčení cestovat do zdravotnických zařízení.
 • Náklady na péči o osobu nesoběstačnou v důsledku nehody lze prokázat prostřednictvím čestného prohlášení. Zraněná osoba v něm uvede, kdo a kolik hodin denně o něj pečoval. Běžně se uplatňuje v případech, kdy se o poškozeného staral někdo z rodiny.
 • Náklady na léčení zahrnují náklady, které zraněný musel uhradit v souvislosti s léčbou svého zranění. Tyto mohou zahrnovat účtenky za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapeutické služby a další související náklady.
 • Ušlý výdělek reprezentuje kompenzaci za ztrátu příjmů během období pracovní neschopnosti. Tuto náhradu lze požadovat po skončení neschopnosti, nebo při dlouhodobé neschopnosti i během jejího trvání formou záloh. Požadavek mohou uplatnit také OSVČ, ačkoliv neměli vystavenou neschopenku.
 • Ztížení společenského uplatnění, známé také jako trvalé následky, je formou nemajetkové újmy podobně jako bolestné. Toto odškodnění často představuje nejvyšší vymoženou náhradu, jelikož reflektuje dlouhodobý dopad nehody na kvalitu života zraněné osoby.
 • Renta je náhrada v případech, kdy následkem autonehody nedosahuje poškozený stejných příjmů jako před nehodou, a to v příčinné souvislosti se zraněním utrpěným dopravní nehodou.
 • Další nemajetková újma je specifická náhrada pro zvláštní situace, které nelze kompenzovat bolestným anebo ztížením společenského uplatněním.

Tip od právníka: Většinou není možné uplatnit všechny náhrady za zranění najednou. Každá náhrada se uplatňuje v jiný časový okamžik. Proto doporučujeme konzultovat vaši situaci s právním odborníkem, který vám poskytne informace a radu přizpůsobenou vaší konkrétní situaci.

Jak získat odškodnění po dopravní nehodě

Jak se vyvíjela výše bolestného

Výpočet bolestného u dopravních nehod vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato metodika přiřazuje zraněním body podle jejich závažnosti, které lze sčítat při více zraněních. Body mohou být také přidány za operace nebo léčebné komplikace. Hodnota bodu se každoročně mění a je odvozena z průměrné hrubé mzdy.

V následujícím grafu je možné sledovat vývoj hodnoty jednoho bodu bolestného v průběhu několika posledních let. Tato částka je základem pro stanovení finanční kompenzace.

Pokud tedy utrpíte autonehodu se zraněním v letošním roce, pak je hodnota jednoho bodu 403,53 Kč.

Jak na správný výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění

Pojišťovny často přímo kontaktují zraněné s formulářem pro určení bolestného, společně s pokyny, jak dále postupovat. Poškozený následně předá formulář svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Nicméně tento postup není vždy ideální, protože výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění může být složitý a ošetřující lékař nemusí být dostatečně vyškolen k tomuto úkolu.

Mohou se objevit chyby, jako například u výpočtu bolestného:

 • vynechání některých zranění,
 • nezahrnutí bodů za operační zákroky nebo
 • nezohlednění zdravotních komplikací.

Tyto chyby vedou ke zbytečnému krácení odškodnění bolestného pro poškozeného. Správný výpočet je klíčový k získání maximální finanční kompenzace, na které má právo poškozený.

Při řešení ztížení společenského uplatnění také nedoporučujeme využít formulář pojišťovny.

Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme posudek od našeho spolupracujícího znalce, abychom měli přesný výpočet odškodnění.

Tip od právníka: Nevyužívejte k výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění formuláře od pojišťovny vozidla viníka nehody, ale posudek od znalce školeného na výpočty dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k tématu odškodnění po dopravní nehodě:

Jaké bolestné lze získat za jednotlivá zranění?

Pro lepší pochopení toho, jak funguje odškodnění za bolestné, přinášíme několik příkladů z praxe pro autonehodu z roku 2023:

Zhmoždění levého kolene má hodnotu 10 bodů4.035 Kč
Lehký otřes mozku má hodnotu 20 bodů8.071 Kč
Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu má hodnotu 20 bodů8.071 Kč
Podvrtnutí a natažení krční páteře má hodnotu 30 bodů12.106 Kč
Zhmoždění sleziny má hodnotu 50 bodů20.177 Kč
Zlomenina kosti hlezenní má hodnotu 60 bodů24.212 Kč
Popálení 6 % povrchu těla II. stupně má hodnotu 100 bodů40.353 Kč
Dislokovaná zlomenina diafýzy holenní kosti má hodnotu 150 bodů60.530 Kč
Poranění břišní aorty má hodnotu 300 bodů121.059 Kč

Pokud poškozený utrpí více zranění při autonehodě, pak se položky sčítají. Jestliže nastane operace, pak se také počítají body za tuto operaci.

Tip od právníka: V případě komplikací v léčbě zranění lze často základní hodnocení bolestného navýšit, a to až o 20 procent.

Kdy žádat odškodnění

Často poškození vyčkávají s uplatněním odškodnění až do skončení pracovní neschopnosti nebo léčby. Tento postup je nesprávný. Každá náhrada odškodnění se řeší v jiný časový okamžik.

Jako první náhradu lze uplatnit bolestné, a to již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci. Není nutné vyčkávat na provedení budoucí operace, která má nastat až za několik měsíců od zranění, protože tyto operace lze snadno vyřešit doplatkem bolestného.

Tip od právníka: Z naší praxe vyplývá, že pokud nehrozí promlčení a předložení se správná argumentace a důkazy, tak lze odškodnění získat mimosoudně od pojišťovny bez potřeby dlouhého soudního sporu.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc: Jak získat odškodnění po dopravní nehodě

Řešíte, jak získat odškodnění po dopravní nehodě se zraněním? Můžete využít naši právní pomoc, kdy fungujeme dle těchto zásad:

 • Konzultace a posouzení případu je zdarma.
 • Pokud se nám nepodaří získat odškodnění, neplatíte nám žádné honoráře.
 • Pro naše klienty zajišťujeme a hradíme výpočty odškodnění za zranění s pomocí našeho spolupracujícího znalce.
 • Klient přímo platí pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která se pohybuje v rozmezí 5 až 10 % v případě mimosoudního vymožení odškodnění (nezletilé poškozené zastupujeme bez nároku na tuto podílovou odměnu).
 • Právní pomoc obětem dopravních nehod můžeme poskytnout také online bez nutnosti osobních schůzek.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies