Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2024

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě v roce 2022

Přišli jste v souvislosti s dopravní nehodou o blízkou osobu? V případě, že se jednalo o dopravní nehodu nezaviněnou zesnulým, pak máte jako pozůstalí zprávu právo na odškodnění duševních útrap a případně dalších náhrad. V následujícím článku se zaměříme na to, jak získat odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě.

Dopravní nehoda s následkem smrti

V případě dopravní nehody s tragickým následkem smrti je prvním krokem určení viníka nehody. Pokud  zesnulý nebyl označen za výlučného viníka nehody, mají pozůstalí zpravidla možnost žádat odškodnění dušebních útrap. Toto odškodnění je možné vymáhat dvěma způsoby:

Přestože je možné domáhat se odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě přímo u viníka nehody (mimosoudně, soudně nebo přihlášením náhrady škody v trestním řízení), praktičtější a efektivnější cestou je obrátit se na pojišťovnu vozidla viníka nehody. Tento postup je zakotven v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pozůstalí si často nejsou jistí, zda je v nějaké lhůtě nutno uplatnit nárok na odškodnění v trestním řízení. Odpověď zní, že nutné to není.

Vymáhání odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě se totiž primárně řeší s pojišťovnou vozidla viníka nehody. A proto není vždy nutné uplatnit náhradu škody do trestního řízení. Na základě individuálního posouzení každého případu je pak možné rozhodnout, zda je uplatnění nároku v trestním řízení vhodné či nikoliv.

ČTĚTE také článek Dopravní nehoda: Přihlášení náhrady škody do trestního řízení.

Právní pomoc pro pozůstalé tedy může zahrnovat několik klíčových aspektů:

 • Vymáhání odškodnění od pojišťovny, u které měl viník sjednané povinné ručení vozidla
 • Zastupování pozůstalých v trestním řízení vůči viníkovi nehody
 • Případné jednání s viníkem nehody o dodatečném finančním odškodnění nad rámec odškodnění z povinného ručení

Nejste si jisti jak postupovat v této složité životní situaci? Poskytujeme konzultaci zdarma pozůstalým po oběti autonehody. Konzultaci poskytneme osobně, telefonicky nebo e-mailem. Konzultaci řeší přímo specializovaný advokát JUDr. Zbyněk Drobiš nebo Mgr. Radek Novotný. Stačí se objednat na konzultaci kliknutím na tlačítko níže.

Odškodnění pozůstalých po smrti blízké osoby

Pozůstalým osobám náleží právo na odškodnění duševních útrap v případě, kdy nebyl zesnulý určen za výlučného viníka dopravní nehody, v jejímž důsledku zemřel. Tento typ odškodnění se řadí mezi náhrady nemajetkové újmy a je určen především pro nejbližší rodinné příslušníky zemřelého:

 • děti,
 • rodiče,
 • manžela/manželku,
 • vnuky.

Právo na finanční odškodnění duševních útrap je zakotveno v občanském zákoníku. Nicméně výše odškodnění při autonehodě vychází z rozhodovací praxe soudů.

V letošním kalendářním roce se standardně výše finanční kompenzace za duševní útrapy u nejbližších příbuzných zemřelého (děti, rodiče, manžel, manželka) pohybuje od 500 000 Kč až do 1 200 000 Kč za každou pozůstalou osobu.

Pro vzdálenější rodinné příslušníky je rovněž možné uplatnit odškodnění duševních útrap, avšak v takových případech bývá přiznaná kompenzace obvykle nižší.

Pro dosažení co nejvyššího odškodnění duševních útrap v souvislosti s autonehodou je nutné s pojišťovnou efektivně vyjednávat. K tomu je třeba předložit všechny relevantní důkazy a zformulovat silné právní argumenty ve prospěch pozůstalých.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Další druhy náhrad

Mezi další druhy odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě můžeme řadit:

 • Náhrada nákladů pohřbu  – v případě, že některý z pozůstalých hradil náklady za pohřeb, může proplacení dané částky nárokovat na pojistiteli vozidla, které nehodu zapříčinilo. Mezi typické náklady za pohřeb můžeme řadit: hřbitovní poplatek, pronájem hrobu, smuteční hostina atd.
 • Náhrada nákladů na výživu – pokud byl pozůstalý finančně závislý na zemřelém, má možnost obvykle požadovat odškodnění nákladů na výživu. Tento nárok je určen pro ty osoby, kterým zesnulý poskytoval výživu (typicky manžel/ka a děti). Přiznaná částka zahrnuje rozdíl mezi dávkami důchodového zabezpečení a tím, co by zemřelý pravděpodobně finančně přispíval, pokud by k jeho smrti nedošlo. Základní právní rámec pro nárok na tuto kompenzaci stanovuje občanský zákoník, ale každá situace vyžaduje individuální právní posouzení, zahrnující například otázku, zda právo na výživné existovalo v době úmrtí.

Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k tématu odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě:

Trestní řízení a odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Chcete-li maximalizovat své šance na získání náležitého odškodnění, je klíčové se podrobně věnovat průběhu trestního řízení spojeného s dopravní nehodou. Je důležité si uvědomit, že pojišťovny mají tendenci velmi pečlivě sledovat všechny fáze trestního procesu. Do chvíle, než jsou objasněny a potvrzeny všechny relevantní okolnosti nehody, obvykle odmítají vyplatit jakékoliv odškodnění.

Konkrétně to zpravidla znamená, že až do vydání usnesení o zahájení trestního stíhání nebude pojišťovna přistupovat k poskytnutí náhrad. Ve více komplikovaných, nebo sporných případech je běžnou praxí, že pojišťovna vyčká na konečný a pravomocný rozsudek trestního soudu.

Pozůstalí mají v kontextu trestního řízení k dispozici širokou škálu práv, jež jim umožňují být aktivními účastníky celého procesu. Efektivita této účasti je však výrazně vyšší, pokud pozůstalé zastupuje kvalifikovaný právní zástupce.

Takový zmocněnec:

 • má oprávnění účastnit se výslechu obviněného,
 • přístup k celému soudnímu spisu
 • a může předkládat důkazy v průběhu trestního řízení.

Dále také reprezentuje zájmy pozůstalých během hlavního líčení před trestním soudem, což může mít významný vliv na konečné rozhodnutí o výši odškodnění.

přihlášení náhrady škody do trestního řízení

Odškodnění lze získat mimosoudně

Většina našich klientů preferuje získat odškodnění mimosoudní cestou. Cílem je vyhnout se soudnímu řízení a emocionální zátěži, která je s ním často spojena.

Z naší praxe vyplývá, že mimosoudní vyřešení odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je často možné, zvláště pokud nehrozí riziko promlčení. Tento postup platí i v případech odškodnění za smrt blízké osoby v důsledku autonehody, kde panuje mezi pozůstalými někdy mylná představa, že odškodnění je možné získat pouze prostřednictvím soudního sporu.

Důležité je individuálně posoudit každý případ. Zatímco většinu situací lze vyřešit mimosoudně, zejména pokud nehrozí promlčení, ve sporných případech se často nevyhnete soudnímu řešení sporu. Významnou roli zde hraje správná právní argumentace a předložení potřebných důkazů.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Právní pomoc: Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Pokud jste ztratili blízkou osobu v důsledku smrtelné dopravní nehody a přejete si získat odškodnění a zastoupit v trestním řízení vůči viníkovi nehody, pak poskytujeme potřebnou právní pomoc.

Při právní pomoci pozůstalým se řídíme následujícími zásadami:

 • Konzultace a posouzení případu je vždy bezplatné;
 • Řídíme se principem „žádné odškodnění, žádná odměna“ – v případě, že se nám nepodaří získat odškodnění, tak nám žádné náklady za právní služby nehradíte;
 • Komunikujeme s pojišťovnou vozidla viníka dopravní nehody s cílem získat pro vás maximální možné odškodnění všech náhrad;
 • Poskytujeme také právní zastoupení v trestním řízení vedeném vůči viníkovi dopravní nehody;
 • Naše podílová odměna je hrazena až z vymoženého odškodnění a obvykle činí 5-8 % z celkové částky, kterou pro vás vymůžeme. V případě zastoupení nezletilých neúčtujeme žádnou podílovou odměnu.

Chcete více informací o zajištění odškodnění? Neváhejte nezávazně kontaktovat.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies