Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Nemajetková újma při dopravní nehodě

nemajetková újma při dopravní nehodě

Utrpěli jste zranění při autonehodě, kterou jste nezavinili? Nemajetková újma při dopravní nehodě je otázka, která vás zajímá? Poradíme, jak získat odškodnění za nemajetkovou újmu.

Kdo je oprávněn žádat odškodnění?

Požadovat odškodnění nemajetkové újmy může téměř kdokoliv, kdo se stal obětí autonehody (spolujezdec, řidič vozidla, cyklista, chodec a další účastníci dopravní nehody) a autonehodu nezavinil.

Právo žádat odškodnění nemajetkové újmy vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a občanského zákoníku. Oběť uplatňuje zpravidla odškodnění u pojišťovny, kde je pojištěno vozidlo viníka nehody (tzv. povinné ručení).

Nemajetková újma při dopravní nehodě je sice zakotvena v občanském zákoníku, ale pro její výpočet se aplikuje především Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Nejvyšší soud před pár lety stanovil výpočet, aby sjednotil zavedenou praxi a dal návod, jakým způsobem vymáhat odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. Tento výpočet uznávají zpravidla pojišťovny i soudy.

odškodnění po dopravní nehodě

Nemajetková újma při dopravní nehodě

V případě zranění nebo úmrtí při autonehodě lze zpravidla u pojišťovny uplatňovat tyto náhrady nemajetkové újmy:

Každou náhradu nemajetkové újmy je možné žádat v různých fázích případu. Náhrady poškozeného se posuzují individuálně a uplatňují se ty náhrady, na které má oběť autonehody právo.

Bolestné po autonehodě

Bolestné se obvykle uplatňuje jako první náhrada. Je možné ji žádat již po prvním ošetření u lékaře. Výše odškodnění závisí na závažnosti poranění. U nejlehčích zranění obvykle náleží poškozenému kompenzace do 20.000,- Kč, u středně vážných zranění se uplatňuje odškodnění  v řádech desítek tisíc korun a u nejzávažnějších zranění může výše odškodnění dosahovat až statisíců korun.

Podle výše zmíněné Metodiky je každému zranění přiřazen určitý počet bodů. Výše bodu se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. V roce 2022 má jeden bod hodnotu 378,39 Kč. Výpočet je možné zvýšit, pokud se objeví komplikace léčby nebo náročný způsob léčení. 

Pro přesný výpočet bolestného využíváme znalce z oboru zdravotnictví.

nemajetková újma při dopravní nehodě

Ztížení společenského uplatnění při autonehodě

Trvalé následky způsobené dopravní nehodou mohou být různého druhu a intenzity. V praxi se setkáváme s bolestí páteře, trvající fyzickou bolestí, omezením hybnosti končetiny nebo se souvisejícími psychickými obtížemi či strádáním.

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění se vymáhá zpravidla 1 rok po dopravní nehodě.

Odškodnění trvalých následků obvykle představuje obvykle nejvyšší vymoženou částku. U méně vážných zranění se výše náhrady pohybuje od 200.000, – Kč, středně závažné poranění od 300.000, – Kč do 1.000.000, – Kč, u nejzávažnějších zranění je možné získat částku vyšší než 1 milion korun.

K výpočtu využíváme opět specializovaného znalce.

Duševní útrapy pozůstalých

Pokud při dopravní nehodě dojde k usmrcení osoby, která nehodu výlučně nezavinila, je možné často uplatnit odškodnění duševních útrap. Finanční náhrada obvykle náleží nejbližším příbuzným pozůstalého (děti, manželé, vnuci, atd.). Pro vzdálenější příbuzné je nutné posoudit individuálně.

Pro dokázání, že smrt dané osoby způsobila pozůstalým nemajetkovou újmu se obvykle předkládají fotografie ze společně strávených momentů a čestné prohlášení, kde pozůstalí popisují svůj vztah k zemřelému a následky úmrtí z hlediska duševních útrap.

Při mimosoudním vymožení se vyplacená částka duševních útrap u nejbližších příbuzných (děti, partner, manžel/ka, rodiče) pohybuje od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč. 

Specializovaní právníci pro oběti autonehod JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc: Nemajetková újma při dopravní nehodě

Stali jste se obětí dopravní nehody a vznikla nemajetková újma? Přejete si získat odpovídající odškodnění a potřebujete odbornou právní pomoc? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Váš případ individuálně a zdarma posoudíme.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies