Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě/Konzultace zdarma s právníkem

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Utrpěli jste zranění při dopravní nehodě a nevíte, jestli vám vzniklo právo na odškodnění? Zajímá vás náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě? Postup odškodnění krok za krokem představíme v následujícím článku.

Kdo je oprávněn žádat odškodnění

Okruh oprávněných osob je poměrně široký. Právo na odškodnění vzniká obvykle každému, kdo utrpěl zranění při autonehodě a nebyl určen výlučným viníkem dopravní nehody. Odškodnění je oprávněn žádat řidič vozidla, spolujezdec, chodec nebo jiný účastník nehody, který výlučně nezavinil autonehodu. Odškodnění může žádat také zraněný, který utrpěl pouze lehká poranění. Podmínkou získání odškodnění tak není vážné zranění s nutností hospitalizace. Pokud v důsledku havárie někdo zemře, mohou odškodnění žádat jeho nejbližší pozůstalí. Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě představuje řešení řady náhrad.

Kde uplatnit náhradu škody na zdraví při dopravní nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním lze uplatnit přímo u viníka nehody nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Možnost obrátit se přímo na pojišťovnu bez nutnosti komunikace s viníkem je upravena v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tento postup považujeme za vhodnější, rychlejší a jednodušší variantu získávání odškodnění za zranění při dopravní nehodě.

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě vyžaduje dobrou znalost práva a jednotlivých náhrad. Nevíte si rady? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

odškodnění po dopravní nehodě

Jaké náhrady lze žádat

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě představuje řešení především těchto náhrad odškodnění:

 • Bolestné je základní náhradou, kterou je oprávněn žádat téměř každý poškozený zraněním. Bývá uplatňována obvykle jako první a je možné ji žádat již po prvním lékařském ošetření. K řešení odškodnění bolestného není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti.
 • Ušlý výdělek představuje náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Lze ho žádat po ukončení pracovní neschopnosti. Pokud je zdravotní stav poškozeného vážnější a pracovní neschopnost dlouhotrvající, je možné žádat zálohu za ušlý výdělek také před ukončením pracovní neschopnosti. Ušlý výdělek může také žádat OSVČ, která nemá vystavenou neschopenku.
 • Náklady léčení představují účelně vynaložené náklady, které musel zraněný vynaložit v souvislosti s léčbou svého zranění. Poškození obvykle uplatňují účtenky za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapii atd.
 • Náklady péče o nesoběstačnou osobu bývají prokazovány čestným prohlášením, ve kterém poškozený uvede, kdo se o něj staral a kolik hodin denně péče probíhala. Počet hodin se následně vynásobí sazbou pečovatelské služby, která se nachází v okolí poškozeného.
 • Náklady cestovného může uplatnit zraněný, který byl nucen cestovat automobilem nebo veřejnou dopravou do zdravotnického zařízení, aby léčil své zranění. Pokud poškozený cestoval osobním automobilem, vyplní čestné prohlášení, kde uvede absolvované cesty. Zraněný, který cestoval veřejnou dopravou musí předložit účtenky pro prokázání vynaložených nákladů. V obou případech pojišťovny zpravidla vyžadují doložení příslušných lékařských zpráv.
 • Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky představují stejně jako bolestné náhradu nemajetkové újmy. Náhrada ztížení společenského uplatnění představuje obvykle nejvyšší odškodnění.

Každý případ je vždy nutné posoudit individuálně a určit, na jaké náhrady vzniklo poškozenému právo. Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě se uplatňuje většinou postupně dle jednotlivých náhrad.

Jak na výpočet bolestného po autonehodě

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě představuje vždy řešení bolestného. Právo žádat bolestné po autonehodě vyplývá z občanského zákoníku, kdy pro jeho výpočet je nezbytné využit Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která stanoví každému zranění určitý počet bodů. Hodnota jednoho v roce 2023 je ve výši 403,53 Kč. Pokud poškozený utrpí více zranění, body se sčítají. Bolestné lze zvýšit, pokud nastanou nečekané komplikace při léčbě.

Pojišťovna vozidla viníka nehody často poškozenému sama zašle formulář k výpočtu bolestného spolu s pokyny, aby formulář předal svému ošetřujícímu lékaři. 

 

Pokud poškozený předá formulář svému ošetřujícímu lékaři, vystavuje se riziku, že lékař neurčí bolestné zcela správně, protože zpravidla nebývá dostatečně vyškolen ke stanovení nemateriální újmy na zdraví. V naší praxi se nejčastěji setkáváme s těmito chybami:

 • nepřičtení bodů za operační zákroky;
 • opomenutí některého ze zranění;
 • nezvýšení bolestného při komplikacích.

Na základě těchto nedostatků dostane poškozený nižší odškodnění. Proto doporučujeme využít pro výpočet bolestného specializovaného znalce z oboru zdravotnictví, stanovení nemajetkové újmy na zdraví, který vypracuje specializovaný znalecký posudek.

Pro naše klienty tento posudek vždy zajišťujeme, abychom vymohli nejvyšší možné odškodnění. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Ztížení společenského uplatnění

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě může také znamenat řešení trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě. Náhradu trvalých následků po autonehodě lze žádat přibližně jeden rok po dopravní nehodě. Ztížení společenského uplatnění představuje následky havárie, při kterých došlo k trvalému poškození zdraví poškozeného. Výpočet ztížení společenského uplatnění se opět řídí Metodikou Nejvyššího soudu a ve většině případů představuje nejvyšší vymožené odškodnění.

Odškodnění ušlého výdělku

Ušlý výdělek je oprávněn žádat zaměstnanec a také OSVČ. Pro výpočet ušlého výdělku se používá odlišný postup u zaměstnance a OSVČ. Ušlý výdělek u zaměstnance se určuje jako rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před nehodou a náhradou poskytnutou zaměstnavatelem a dávkami z nemocenského pojištění.

OSVČ mohou získat odškodnění ušlého výdělku bez ohledu na skutečnost, že OSVČ neměla vystavenou neschopenku a nedostávala nemocenské dávky. Výpočet ušlého výdělku je poměrně náročný, při výpočtu se vychází zejména z daňových přiznání poškozeného za období, které předcházelo autonehodě. Při určování délky pracovní neschopnosti se vychází z lékařských zpráv.

Spoluzavinění poškozeného

Spoluzavinění poškozeného při autonehodě způsobuje  komplikace při získávání odškodnění. Nejčastějšími důvody spoluzavinění zraněného jsou:

 • vědomá jízda s řidičem, který před jízdou užil alkohol nebo jinou návykovou látku;
 • nepoužití přilby u cyklistů;
 • nepoužití bezpečnostních pásů.

V této situaci dochází k souboji relevantních právních argumentů mezi poškozeným a pojišťovnou a k předkládání rozhodnutí soudů v obdobných případech. Vždy se snažíme, aby u našich klientů nebylo kráceno odškodnění ve větší míře, než je přípustné a obvyklé v daných případech. Pokud se nepodaří najít smírné řešení, je vhodné obrátit se na soud.

Trestní řízení proti viníkovi autonehody

Pokud utrpí poškození závažnější zranění, začíná obvykle trestní řízení proti viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Doporučujeme věnovat trestnímu řízení náležitou pozornost a být v řízení aktivní, protože případné určení spoluodpovědnosti poškozeného většinou způsobí obtíže při získávání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody. 

Poškozený se může rozhodnout, že bude svá práva hájit před soudem sám nebo se může nechat zastoupit zmocněncem. Mezi práva zmocněnce poškozeného patří například možnost účastnit se výslechu viníka nehody, nahlížet do trestního spisu a dělat si z něj kopie a účastnit se hlavního líčení u trestního soudu. 

Viník nehody v některých případech nabídne poškozenému finanční částku nad rámec odškodnění, aby částečně odčinil vzniklou újmu. V takové situaci doporučujeme uzavřít písemnou dohodu s viníkem a přesně vymezit, že daná částka je nad rámec odškodnění, v opačném případě by pojišťovna mohla započíst finanční kompenzaci na přiznané odškodnění.

 

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Mimosoudní řešení sporu

Ve většině případů je možné získat odškodnění po dopravní nehodě mimosoudně od pojišťovny vozidla viníka nehody a není nutné absolvovat dlouhotrvající soudní spor. Soudní spor nastává obvykle v případech významného krácení odškodnění nebo při riziku promlčení. Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě může být tedy vyřešena mimosoudně.

Právní pomoc: Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Stali jste se obětí autonehody, při které jste utrpěli zranění? Zajímá vás, jestli vám vzniklo právo na odškodnění? Pro bezplatnou konzultaci nás můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Odškodnění poškozených po autonehodě je naše dlouhodobá specializace a v případě zájmu vám poskytneme komplexní právní pomoc.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies