Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Sražení chodce autem a právo na odškodnění

Sražení chodce autem

Sražení chodce autem je bohužel realitou českých silnic. Jaké odškodnění za zranění může řešit oběť autonehody, se dozvíte v našem článku.

Nezaviněná dopravní nehoda

Zraněný chodec, který nehodu výlučně nezavinil, je oprávněn žádat odškodnění za utrpěné zranění. Sražení chodce autem může způsobit závažné zranění, které také způsobí trestní stíhání viníka autonehody. V tragickým případech může sražení chodce autem také představovat smrtelnou dopravní nehodou.

Nevíte si rady v této životní situaci? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

Sražení chodce autem

Odškodnění sražení chodce autem je proces, který se skládá z několika kroků. Každá náhrada je specifická a žádá se v jiný čas s ohledem na zdravotní stav poškozeného. Obvykle se řeší tyto náhrady za zranění:

 • Bolestné je náhrada za vytrpěnou bolest a uplatní se u většiny nehod se zraněním. Zpravidla se žádá jako první, jelikož výši bolestného lze stanovit již po prvním ošetření nebo po propuštění z nemocnice. Budoucí operace lze snadno vyřešit doplatkem bolestného.
 • Náklady léčení se skládají především z nákladů vynaložených na léky, léčebné pomůcky, fyzioterapie nebo jiné léčebné procedury.
 • Náklady péče je odškodnění péče o nesoběstačnou osobu po autonehodě.
 • Cestovné je odškodnění nákladů za pohonné hmoty a opotřebení vozidla při cestách do zdravotnických zařízení.
 • Ušlý výdělek (nebo renta) je náhrada za ušlé příjmy v době pracovní neschopnosti způsobené nehodou, případně po skončení pracovní neschopnosti. V některých případech lze žádat náhradu ušlých příjmů také u OSVČ.
 • Ztížení společenského uplatnění jsou trvalé následky. Lze je určit až po relativním ustálení zdravotního stavu, a to je většinou jeden rok od dopravní nehody. Proto se zpravidla uplatní jako poslední. Nicméně odškodnění trvalých následků bývá nejvyšší vymoženou částkou.

Každý případ je však individuální a kombinace těchto náhrad se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech a povaze zranění poškozeného.

Při smrtelné dopravní nehodě se uplatňuje odškodnění:

 • Duševních útrap pro osoby blízké zemřelého.
 • Nákladů pohřbu.
 • Nákladů na výživu pozůstalých.

Rady a tipy k úspěšnému odškodnění můžete shlédnout v našem videu:

Kdy a kde uplatnit odškodnění

Po sražení chodce na přechodu má poškozený právo na náhradu újmy na zdraví. Toto právo lze uplatnit u pojišťovny vozidla, které způsobilo nehodu. Odškodnění je hrazeno z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboli povinného ručení. Pokud však viník nehody nebyl pojištěn, lze nárok na odškodnění za zranění uplatnit u České kanceláře pojistitelů. Tímto způsobem jsou chráněny poškozené osoby v případech, kdy není možné nárok na náhradu škody realizovat prostřednictvím pojišťovny viníka. 

Výše zmíněné náhrady se žádají v různých fázích odškodňovacího procesu, který je často rozdělen do několika časových úseků. Po prvotním ošetření po srážce chodce je možné žádat o bolestné, což je náhrada za způsobené bolesti.

Následně lze žádat o cestovné, náklady na léčení a péči, a to buď postupně v průběhu léčby nebo souhrnně po skončení pracovní neschopnosti. Odškodnění za ušlý výdělek lze také žádat buď postupně, pravidelně každý měsíc v průběhu pracovní neschopnosti nebo dohromady po jejím ukončení.

Naopak odškodnění za trvalé následky se obvykle žádá jako poslední, zhruba rok po samotné nehodě. Tato náhrada zpravidla představuje nejvyšší vymoženou částku. Trvalé následky jsou často složité a jejich rozsah se může ukázat až s odstupem času. Je tedy důležité mít všechny potřebné informace a lékařský posudek k podpoře nároku na adekvátní odškodnění za trvalé následky.

Sražení chodce autem

Pozor na trestní řízení

Sražení chodce na přechodu je velmi častý typ dopravní nehody. V některých případech, když chodec utrpí srážkou vážná zranění, může být viník za své jednání odpovědný v trestní rovině. Může být stíhán za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Pro dosažení spravedlivého odškodnění je pro poškozeného vhodné být aktivní v průběhu trestního řízení. Je totiž možné, že v rámci tohoto řízení bude stanovena míra spoluodpovědnosti. Například pokud by se zjistilo, že chodec přecházel silnici na místě, kde neměl. Tato skutečnost může mít za následek krácení vymoženého odškodnění.

Chodec jako poškozená strana má také určitá práva v trestním řízení. Pokud se rozhodne být právně zastoupen, může advokát vykonávat tato práva místo něj v pozici zmocněnce. Patří sem například právo účasti na výslechu obviněného řidiče, možnost prostudovat trestní spis nebo zastoupení při hlavním líčení u soudu. Důležité je, aby byl poškozený o svých právech informován a mohl je efektivně využít k ochraně svých zájmů v rámci trestního i odškodňovacího procesu.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Rady a tipy od právníka

Jako advokáti specializující se na odškodňování dopravních nehod vám můžeme předat několik užitečných rad a tipů k řešení odškodnění po sražení chodce autem:

 • Nevyužívejte standardní formuláře od pojišťoven u bolestného anebo ztížení společenského uplatnění. Při řešení otázek týkajících se bolestného a trvalých následků doporučujeme vyhnout se používání formulářů, které zasílají pojišťovny. Tyto formuláře často dostatečně nezohledňují všechny aspekty vaší situace a mohou vést k chybným výpočtům odškodnění. Místo toho doporučujeme využít služeb specializovaného znalce, který vypracuje znalecký posudek dle Metodiky Nejvyššího soudu ke stanovení nemajetkové újmy na zdraví. 
 • Zůstaňte aktivní v trestním řízení a zajímejte se o jeho průběh.
 • Řešte odškodnění co nejdříve. Je výhodné, abyste řešili otázky týkající se vašeho odškodnění co nejdříve po dopravní nehodě. Promlčecí lhůty mohou být složitou problematikou a je lepší se jim vyhnout.
 • Uschovejte si lékařské zprávy. Pro získání odškodnění u sražení chodce autem hrají důležitou roli lékařské zprávy. Slouží totiž jako cenný důkazní materiál k prokázání rozsahu zranění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Po sražení chodce autem má poškozený obvykle právo na odškodnění. Neváhejte se na nás obrátit s vaším případem. Řídíme se těmito zásadami:

 • První konzultace a posouzení případu je zdarma.
 • Naši odměnu tvoří procentuální podíl z vymoženého odškodnění (5 – 10 %) a náklady právního zastoupení hrazených přímo pojišťovnou.
 • Stojíme si za výsledky naší práce. Pokud se nám nepodaří získat žádné odškodnění, neplatíte nám žádnou odměnu.
 • Pro naše klienty vždy zajistíme a uhradíme znalecký posudek od specializovaného lékaře ke stanovení spravedlivé výše odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies