Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění zranění cyklisty při dopravní nehodě

Autonehody se zraněním cyklistů jsou bohužel realitou našich silnic. Jak v takové situaci na získání odškodnění? Odpovědi naleznete v článku.

Dopravní nehoda s cyklistou

Účastník dopravní nehody, který není výlučným viníkem autonehody, má právo na odškodnění za utrpěnou újmu na zdraví. Tento nárok se nevztahuje pouze na řidiče motorových vozidel, ale také na chodce a cyklisty. K získání odškodnění není nutné, aby poškozený utrpěl vážná zranění. Nárok na náhradu škody na zdraví lze uplatnit také v případě lehčích poranění, jako jsou pohmožděniny nebo odřeniny. Vážnost utrpěné újmy má však vliv na výši odškodnění.

Po dopravní nehodě se zraněním doporučujeme vždy přivolat policii. Potvrzení o dopravní nehodě od policie je pak často klíčový dokument pro pojišťovny, které ho vyžadují jako nezbytný podklad pro poskytnutí odškodnění. Přítomnost policie na místě nehody zajišťuje také objektivní záznam okolností nehody, což může být rozhodující při následném řešení případných sporů.

odškodnění dopravní nehody 2023

Dopravní nehoda cyklisty a řízení proti viníkovi

V některých případech může viník dopravní nehody čelit trestněprávní odpovědnosti a být stíhán za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti nebo za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Tyto dva trestné činy se liší především závažností zranění poškozeného cyklisty dopravní nehodou.

Pokud jde o trestní řízení, doporučujeme poškozenému cyklistovi, aby zůstal informovaný o jeho průběhu. Poškozený má na řízení vlastní zájem a aktivní účast poškozeného v řízení je často důležitá. K tomu mu slouží řada práv, která poškozenému přiznává trestní řád. Mezi tato práva patří například možnost prostudovat trestní spis. 

Řešíte odškodnění cyklisty se zraněním a nevíte si rady? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem (e-mailem, telefonicky, osobně):

Stanovení spoluodpovědnosti cyklisty v některých případech

Jedním z hlavních důvodů, proč by poškozený cyklista měl být informovaný o průběhu vyšetřování a trestního řízení, je otázka stanovení případné spoluodpovědnosti. V rámci trestního řízení jsou často zadávány znalecké posudky z oblasti dopravy a zdravotnictví, které mají za úkol určit průběh nehody a příčiny jejího vzniku včetně dopadů na zdraví poškozeného.

Pokud znalec ve svém posudku určí spoluodpovědnost cyklistu za nehodu, může to mít zásadní dopad na nárok poškozeného cyklisty na odškodnění.

Stanovení spoluzavinění nehody může být ovlivněno různými faktory, jako je absence helmy u cyklisty, chybějící osvětlení při srážce v noci nebo jízda pod vlivem alkoholu. 

Uplatnění odškodnění do trestního řízení?

Poškozený má možnost, buď sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce, uplatnit nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy přímo v trestním řízení. Tato možnost však není povinností a poškození mohou požadovat náhradu újmy i mimo trestní řízení.

Ve většině případů je efektivnější žádat o odškodnění přímo u pojišťovny vozidla viníka nehody a neprocházet tímto procesem v trestním řízení. Nicméně v některých situacích může být výhodné nárok v trestním řízení uplatnit, záleží to však na specifických okolnostech každého případu.

Odškodnění dopravní nehody cyklisty tak vyžaduje často správné strategie k získání odškodnění.

Jak uplatnit žádost o odškodnění

Kde tedy žádat o náhradu škody, když ne v trestním řízení? Ve většině případů je nejsnadnější cesta k získání odškodnění při nehodě cyklisty, obrátit se přímo na příslušnou pojišťovnu vozidla viníka nehody. Odškodnění je totiž hrazeno z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterým byla způsobena nehoda, tedy z povinného ručení.

Odškodnění zranění cyklisty při dopravní nehodě má několik fází a skládá se z několika typů náhrad. Zpravidla se uplatní následující náhrady:

Náhrada:

Význam:

Kdy uplatnit:

bolestné

náhrada za vytrpěnou bolest

po prvním lékařském vyšetření nebo propuštění z nemocnice (další operace lze řešit doplatkem)

náklady léčení

odškodnění nákladů na fyzioterapii, rehabilitace, léčebné pomůcky nebo samotné léky

kdykoliv v průběhu léčby – postupně nebo hromadně po ustálení zdravotního stavu

náklady péče

náhrada za péči, kterou jiný poskytoval poškozenému (stravování, oblékání, pomoc s hygienou apod.)

postupně nebo hromadně

cestovné

odškodnění nákladů na cestování do zdravotnických zařízení, zpravidla pohonné hmoty a opotřebení vozidla

postupně nebo hromadně

ušlý výdělek a renta

odškodnění ušlých příjmů z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (uplatnitelné u zaměstnance a také OSVČ) a případné náhrady ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

měsíčně nebo hromadně po ukončení pracovní neschopnosti

ztížení společenského uplatnění

odborný název pro odškodnění trvalých následků

po stabilizaci zdravotního stavu – zpravidla rok po nehodě

Dopravní nehody jsou však různé a je třeba je posuzovat individuálně. Každý případ má své specifické okolnosti, takže ne všechny zmíněné náhrady se vždy uplatní a mohou se uplatnit i některé další náhrady za zranění cyklisty při dopravní nehodě. 

Tipy a rady k získání odškodnění můžete získat také v tomto videu našeho právníka JUDr. Zbyňka Drobiše:

Smrtelná nehoda cyklisty

Pokud se cyklistovi stane nezaviněná nehoda smrtelnou, odškodnění mohou žádat osoby jemu blízké jako pozůstalí. Jedná se o jiný proces odškodnění a typy náhrad se liší. Obvykle se u smrtelné dopravní nehody cyklisty řeší tyto náhrady:

  • Duševní útrapy;
  • Náklady pohřbu;
  • Výživné pozůstalých.

Viník nehody má možnost poskytnout pozůstalým peněžní kompenzaci, která jde nad rámec odškodnění z povinného ručení. Aby však tato částka nebyla započítána do náhrad poskytovaných pojišťovnou, je nezbytné písemně potvrdit, že jde o dodatečné plnění mimo pojistné krytí. Bez tohoto písemného potvrzení může pojišťovna tuto částku zahrnout do jedné z náhrad uvedených výše.

Formuláře pojišťovny

Bolestné a trvalé následky jsou náhrady újmy na zdraví, které se často řeší u odškodnění cyklistů při autonehodě. K určení jejich výše je tedy potřeba lékařského posouzení. Tradiční postup pojišťoven při stanovení výše bolestného je vyplnění speciálního formuláře. Poškozený obdrží formulář, který vyplní jeho ošetřující lékař a na základě toho je stanovena výše odškodnění. Nicméně tento postup může mít hned několik mezer.

Přestože spolupráce s pojišťovnou může být dobrým signálem, stále se jedná o protistranu poškozeného, a proto není vždy výhodné nechat stanovení odškodnění zcela v režii pojišťovny. Dalším problémem je skutečnost, že praktikující lékaři obvykle nemají dostatečné zkušenosti se stanovením nemajetkové újmy, což může vést k chybám při výpočtu. To pak může znamenat nesprávné určení výše finančního odškodnění.

Tip právníka: Namísto použití formuláře poskytnutého pojišťovnou, doporučujeme využít znalecký posudek. Specializovaný znalec, který je přímo vyškolen k určování bolestného a ztížení společenského uplatnění, disponuje dostatečnými zkušenostmi a znalostmi k přesnému stanovení výše náhrady. 

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Naše právní služby

Stali jste se jako cyklista nezaviněně účastníky na dopravní nehodě? Můžete nás nezávazně kontaktovat k řešení odškodnění po dopravní nehodě.

  • První konzultace a projednání případu je zdarma.
  • Naše podílová odměna je 5-10 % z vymoženého odškodnění.
  • Pokud se nám nepodaří získat žádné odškodnění, není ani žádná odměna pro nás.
  • Zajistíme a uhradíme znalecký posudek ke stanovení výše bolestného a ztížení společenského uplatnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies