Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění dopravní nehody v roce 2024: Otázky a odpovědi

odškodnění dopravní nehody 2023

Stali jste se obětí dopravní nehody s újmou na zdraví? Řešíte odškodnění dopravní nehody se zraněním nebo úmrtím? Poradíme v otázkách a odpovědích k rychlé orientaci ve spleti paragrafů.

Kdo je oprávněn žádat odškodnění?

Právo na odškodnění dopravní nehody se zraněním zpravidla vzniká řidiči vozidla, spolujezdci, cyklistovi, chodci a dalším účastníkům dopravní nehody, kteří autonehodu výlučně nezavinili. Právo na odškodnění je zakotveno v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a občanském zákoníku.

Kde žádat odškodnění?

Odškodnění dopravní nehody se zraněním lze uplatnit přímo u viníka nehody nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Z naší praxe vyplývá, že rychlejší a praktičtější řešení je žádost o odškodnění přímo u pojišťovny.

Jaké náhrady lze žádat?

Při odškodnění dopravní nehody se zraněním lze žádat řadu náhrad, a to například:

  • bolestné (lze žádat již po prvním lékařském ošetření po autonehodě. K řešení této náhrady není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti);
  • náklady léčení (účtenky za léky, fyzioterapii atd.);
  • náklady cestovného do zdravotnického zařízení;
  • náklady péče o nesoběstačnou osobu;
  • ušlý výdělek (případně také rentu);
  • ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po autonehodě).

Většinou poškozenému nevznikne právo na odškodnění všech finančních kompenzací, kdy ke každému zraněnému je nutné přistupovat individuálně a zjistit, jaké náhrady lze uplatnit.

Lze získat odškodnění bez nutnosti soudního sporu?

Z naší praxe vyplývá, že ve většině případů lze získat odškodnění dopravní nehody mimosoudně od pojišťovny vozidla viníka nehody bez nutnosti absolvovat soudní spor. Klienti se obrací na soud obvykle jen ve sporných případech, kdy dochází k neúměrnému krácení odškodnění ze strany pojišťovny anebo hrozí promlčení.

odškodnění po dopravní nehodě

Jak získat odškodnění bolestného?

Bolestné přestavuje náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Jejím hlavním cílem je alespoň částečně odčinit tělesné a duševní utrpení způsobené dopravní nehodou. Bolestné lze žádat u všech typů fyzického zranění. Výpočet odškodnění je upraven v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Metodika stanoví každému zranění určitý počet bodů podle závažnosti.

Po autonehodě pojišťovna vozidla viníka nehody obvykle zašle poškozenému formulář k určení výše bolestného, který následně vyplní ošetřující lékař zraněného. Formulář poté poškozený zašle pojišťovně. Tento postup nepovažujeme za zcela vhodný, protože ošetřující lékař poškozeného zpravidla nebývá dostatečně proškolen k výpočtu náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle Metodiky.

Nejčastěji se setkáváme s těmito chybami ve výpočtu:

  • opomenutí některého poranění;
  • nezahrnutí bolestného za operační zákroky;
  • nezvýšení bolestného pro nastalé komplikace při léčbě.

Pro přesný výpočet doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví, který výpočet provede dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Náklady odborného posudku bývají proplácené pojišťovnou jako účelně vynaložený náklad.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Je důležité věnovat pozornost trestnímu řízení?

Pro úspěšné získání odškodnění dopravní nehody doporučujeme věnovat trestnímu řízení proti viníkovi nehody náležitou pozornost, protože při případném určení spoluúčasti poškozeného v trestním řízení, může dojít ke krácení odškodnění ze strany pojišťovny. Poškozený se může rozhodnout, že bude svá práva v trestním řízení prosazovat sám nebo se nechá zastoupit zmocněncem.

Co mám dělat, pokud mám trvalé následky po autonehodě?

Pokud má poškozený zdravotní komplikace po uplynutí jednoho roku od autonehody, může zpravidla žádat odškodnění ztížení společenského uplatnění, které představuje ve většině případů nejvyšší vymoženou částku. Nejčastější zdravotní komplikace, které poškozené trápí jsou bolesti páteře, omezení hybnosti končetiny, trvající fyzické bolesti a související psychické těžkosti nebo strádání. Pro výpočet odškodnění se opět použije Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která každému zranění stanoví určitý počet bodů dle závažnosti. Výše odškodnění nejlehčích následků se pohybuje přibližně od 200 000 Kč, u středně závažných poranění v rozmezí od 300 000  Kč do 1 000 000 Kč, nejzávažnější zranění mohou dosahovat milionových částek.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Odškodnění dopravní nehody: Právní pomoc pro poškozené

Pokud jste utrpěli zranění při autonehodě a máte ještě nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat. Konzultaci poskytujeme zdarma telefonicky, e-mailem nebo osobně.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies