Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě a právo na odškodnění

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě

Těžké ublížení na zdraví z nedbalostí při dopravní nehodě? Poradíme, jak získat finanční odškodnění.

Dopravní nehoda se zraněním

Pro účastníky dopravních nehod, kteří mají zájem o odškodnění, jsou důležité výsledky policejního šetření. A právě závažnost zranění určuje, zda se bude na nehodu pohlížet jako na trestný čin nebo pouze jako na přestupek. Důležité je také stanovit, kterou povinnost viník nehody porušil. Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě není bohužel výjimkou.

Poškození se mohou do procesu šetření aktivně zapojit, a tím se ujistit o řádném stanovení závažnosti utrpěné újmy. Toho lze docílit například předložením zdravotnické dokumentace nebo kopie o pracovní neschopnosti příslušným policejním orgánům.

Chcete získat odškodnění za těžké ublížení na zdraví při dopravní nehodě? Přečtěte si našeho průvodce odškodněním.

Újma na zdraví hraje důležitou roli i v rámci trestního řízení. Rozlišujeme totiž mezi trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti a činem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Jak již název napovídá, rozdíl mezi nimi určí právě závažnost zranění poškozeného. Rozlišení těchto trestných činů je klíčové při posuzování výše případného trestu pro pachatele, ale také má rozhodující vliv na průběh a výsledek celého trestního řízení.

Nevíte si rady se získáním odškodnění po dopravní nehodě? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem:

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k tématu odškodnění obětí dopravních nehod:

Policejní vyšetřování autonehody

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě zpravidla představuje proces vyšetřování nehody. Policie obvykle pověří znalce z oboru dopravy, aby posoudil, jaké měli účastníci možnosti k odvrácení autonehody. Znalec detailně analyzuje celkový průběh nehody a zpracuje znalecký posudek.

Takový znalecký posudek může také stanovit spoluodpovědnost poškozeného za nehodový děj, a proto je vhodné být pro poškozené aktivní a zajímat se o výsledky tohoto znaleckého posudku.

Spoluodpovědnost u poškozeného může být také v rovině:

nepřipoutání bezpečnostními pásy

nedodržení povinnosti používat bezpečnostní pásy může vést ke zvýšené závažnosti úrazů při dopravní nehodě

nenasazení přilby u cyklistů

absence ochranné výbavy taktéž zvyšuje riziko vážné újmy

absence reflexních prvků u chodců mimo obec

při snížené viditelnosti mají chodci vyšší pravděpodobnost srážky s vozidly

Tyto faktory představují nedodržení bezpečnostních opatření, která přispívají k prevenci nebo snížení závažnosti nehod. Proto se při posuzování výše odškodnění berou v úvahu a mají vliv na stanovení spoluodpovědnosti poškozeného. Naším úkolem pro poškozené klienty je pak zajistit, že krácení odškodnění pojišťovnou není vyšší než stanovuje judikatura a obvyklá praxe.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě a právo na odškodnění

Právo na finanční kompenzaci za újmu má ten účastník dopravní nehody, který ji výlučně nezavinil. Poškozený uplatňuje žádosti o odškodnění u pojišťovny vozidla viníka autonehody, a to z tzv. povinného ručení. 

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě může představovat uplatnění těchto náhrad:

 • Bolestné = náhrada za vytrpěnou bolest; zpravidla první uplatněná náhrada, lze ji stanovit již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci.
 • Cestovné = náklady na cesty do zdravotnických zařízení; lze žádat postupně nebo najednou.
 • Náklady léčení = náklady na léky, rehabilitační pomůcky a podobně.
 • Náklady péče = náklady na péči o nesoběstačnou osobu.
 • Ušlý výdělek = náhrada za ušlé příjmy v době pracovní neschopnosti.
 • Ztížení společenského uplatnění = trvalé následky; často nejvyšší vymožená náhrada, stanovuje se po relativním ustálení zdravotního stavu (většinou jeden rok od autonehody).

Každý případ je však individuální, a ne vždy musí být nárokovány všechny náhrady nebo jsou nárokovány další náhrady.

Uplatnění náhrady škody do trestního řízení. Možnost nebo povinnost?

Jak bylo zmíněno výše, od policie poškození dostanou poučení, podle kterého mají stanovit výši náhrady škody. Proto mají poškození často pocit, že k získání odškodnění musí provést přihlášení náhrady škody do trestního řízení, a to s přesně vyčíslenou částkou.

Opak je ale pravdou. V mnoha případech ublížení na zdraví dochází k dlouhodobé pracovní neschopnosti, a právě během této doby nelze přesně určit výši nemajetkové újmy a dalších náhrad. Obecně tedy přihlášení náhrady škody do trestního řízení není pro získání odškodnění povinné.

Trestní řízení je primárně zaměřeno na potrestání viníka za jeho jednání, nikoli na přímé odškodnění poškozeného. Většinou je odškodnění žádáno u pojišťovny viníka vozidla prostřednictvím povinného ručení. V případě, že viník nemá povinné ručení, nároky na odškodnění se řeší s Českou kanceláří pojistitelů.

Přihlášení náhrady škody do trestního řízení není povinností a v některých případech není vůbec nezbytné k získání spravedlivého odškodnění. Někdy je přihlášení škody vhodné, jedná se však o velmi složitou záležitost, která vyžaduje pečlivé posouzení a správnou odškodňovací strategii.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti při dopravní nehodě znamená řešení řady náhrad odškodnění, které lze však řešit napřímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody a nikoliv přímo s viníkem nehody.

 

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Pozor na formuláře pojišťovny

Bez právní pomoci je postup odškodnění v rukou pojišťovny. Ta poškozeným zasílá formulář, podle kterého se počítá výše bolestného a obvykle také trvalých následků. Tento dokument má vyplnit ošetřující lékař poškozeného, který však často nemá zkušenosti ani odbornou přípravu ke stanovení správné výše bolestného.

K výpočtu bolestného (a trvalých následků) se využívá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Metodika přiřazuje k jednotlivým zraněním přesné počty bodů, ale stanovení výše bolestného není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Nejčastěji se jako právníci setkáváme s následujícími pochybeními při výpočtech:

špatné zařazení zranění

nesprávné zařazení do kategorií může vést k nepřesnému stanovení výše odškodnění

úplné opomenutí některých zranění

v některých případech jsou zranění opomenuta, což vede k nedostatečné kompenzaci pro poškozeného

opomenutí následných operací

operace a chirurgické zákroky by při stanovení výše odškodnění měly být zohledněny

nezvýšení bolestného u komplikované léčby

faktory jako komplikovaná léčba by měly být při stanovení náhrady zohledněny

Všechna tato pochybení vedou k nižšímu odškodnění bolestného pro poškozeného. Důležité je pečlivě zkontrolovat zdravotní dokumentaci a ujistit se, že ke zmíněným pochybením nedošlo. Pro poškozené je samozřejmě klíčové si uchovávat lékařské zprávy, které v procesu odškodnění hrají velmi významnou roli. Zdravotnická dokumentace totiž slouží jako důkazní materiál při jednání s pojišťovnou.

Z naší právní praxe doporučujeme nechat si vypracovat znalecký posudek na hodnocení bolestného od specializovaného lékaře. Tímto způsobem lze získat nezávislý a odborný pohled na rozsah zdravotních následků a jejich dopad na poškozeného. 

Pro naše klienty zajistíme a uhradíme posudek na hodnocení bolestného.

odškodnění duševních útrap
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Máte-li zájem o získání odškodnění pro nezaviněnou účast na dopravní nehodě, neváhejte nás kontaktovat. Spravedlivé odškodnění a spokojenost klienta jsou naší prioritou. Řídíme se těmito zásadami:

 • Konzultace je zdarma.
 • Naši klienti hradí podílovou odměnu z mimosoudně vymoženého odškodnění. Odměna se pohybuje v rozmezí 5-10 %.
 • U nezletilých poškozených nenárokujeme podílovou odměnu.
 • Naše hlavní zásada je: žádné odškodnění, žádná odměna.
 • Pro klienty zajišťujeme posudky od znalce.
 • Právní pomoc poskytujeme z velké části online z pohodlí vašeho domova.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies