Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě

Byli jste zraněni při dopravní nehodě a nedaří se Vám zorientovat v problematice odškodnění. Chcete vědět, zda máte nárok na odškodnění po dopravní nehodě, jaké náhrady a v jaké výši můžete žádat? V tomto článku naleznete základní informace.

Dle statistik Centra dopravního výzkumu došlo v roce 2023 celkově k 94 945 nehodám. Při těchto nehodách zemřelo 455 osob, 1 750 osob bylo těžce zraněno a 23 939 osob zraněno lehce. Celkové ekonomické ztráty přitom činily necelých 144 miliard korun.

Bohužel prakticky každá dopravní nehoda zasáhne většinou okruh osob širší, než jen její bezprostřední účastníky. To platí obzvlášť u nehod s těžkými následky, potažmo u nehod smrtelných, kde bývá nějakým způsobem zasažena celá širší rodina zemřelého.

Zejména vážné dopravní nehody, tedy nehody s těžkým zraněním či úmrtím mají často zásadní zdravotní, psychické ale i sociální dopady a poškozené.

Možnost nárokovat odškodnění po dopravní nehodě

V některých případech proto zákon dává možnost žádat odškodnění po dopravní nehodě. Povětšinou se jedná o nehody zaviněné jiným řidičem. V těchto situacích viník nehody zcela odpovídá za nastalou dopravní nehodu a za škody při nehodě vzniklé.

Odškodnění po dopravní nehodě

Možnost úspěšně vymáhat odškodnění po dopravní nehodě však existuje i v případě, kdy poškozený určitým způsobem nehodu spoluzavinil. V takové situaci je pro řešení odškodnění zásadní míra zavinění jednotlivých účastníků nehody. Vyplacené odškodnění po dopravní nehodě je následně obvykle kráceno, a to dle podílu zúčastněných osob na zavinění předmětné nehody.

Získané odškodnění může být často zásadním faktorem ke zmírnění dopadů nehody na poškozeného i jeho rodinu. Současně může pomoci návratu poškozeného k normálnímu životu.

Žádat odškodnění přitom mohou nejen řidiči, ale i spolujezdci, cyklisté, chodci a další dopravní nehodou poškozené osoby.

Proces řešení odškodnění dopravní nehody

Za následky dopravní nehody je primárně odpovědný její viník. Za viníkem nehody jde i odpovědnost za majetkové a nemajetkové újmy při dopravní nehodě vzniklé. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla však dává možnost obracet se při řešení odškodnění po dopravní nehodě přímo na pojistitele vozidla, jehož řidič nehodu zavinil.

Poškozený se tedy může se svými nároky z dopravní nehody obrátit na viníka nehody. Ze zkušenosti je však prakticky vždy efektivnější a rychlejší řešit odškodnění po dopravní nehodě napřímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody. Dá se totiž předpokládat, že viník nehody by stejně uplatněné nároky pouze přeposlal svému pojistiteli, který by následně odškodnění řešil a případně i jednotlivé náhrady vyplácel.

Výše uvedené platí nejen pro mimosoudní řešení odškodnění, ale i pro případné vymáhání soudní. V případě nutnosti řešit odškodnění soudní cestou, lze žalobu podat přímo na odpovědnostního pojistitele vozidla viníka nehody. Není tedy nutné žalovat samotného viníka nehody.

Není se však třeba obávat toho, že by k úspěšnému vymožení odškodění po dopravní nehodě bylo vždy nutno absolvovat složitá a zdlouhavá soudní řízení. Naopak, při správně zvoleném postupu a dostatečném prokázání jednotlivých náhrad je drtivou většinu případů možno řešit cestou mimosoudní.

Specifické případy krácení odškodnění

V České republice není u dospělých cyklistů stanovena zákonná povinnost mít při jízdě na kole nasazenou ochrannou přilbu. O to více jsou mnohdy poté poškození cyklisté překvapení, když pojistitel viníka nehody přistoupí ke krácení vypláceného odškodnění pro její absenci.

Bohužel toto krácení může být často oprávněné, neboť dle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je nepoužití ochranné přilby cyklistou porušením obecné prevenční povinnosti.

To samé samozřejmě platí i u motorkářů, zde to však většinou nebudí takové rozčarování poškozených, neboť použití ochranné přilby je ze zákona povinné.

Odškodnění po dopravní nehodě

Krácení odškodnění může nastat i v případě, kdy poškozený nepoužije při jízdě automobilem bezpečnostního pás. I když v této oblasti došlo v posledních letech k velkému posunu a většina motoristů bezpečnostní pásy používá, nastane občas v praxi situace, kdy bezpečnostní pás z nějakého dúvodu použit není. V těchto případech pojišťovny často automaticky přistupují ke krácení jednotlivých náhrad vyplácených poškozenému.

Ve všech případech krácení jsou zásadní okolnosti každého jednotlivého případu. Krácení odškodnění by nikdy nemělo být automatické. Zejména by mělo být zohledněno, jakým způsobem a zda vůbec by použití bezpečnostní přilby či bezpečnostního pásu zabránilo vzniku škody či ji zmírnilo. Tj. zda by poškozeným utrpěná zranění byla méně závažná.

Odškodnění újmy na zdraví

Jednotlivé druhy náhrad majetkové a nemajetkové újmy, které mohou poškození při dopravní nehodě žádat nalezneme v občanském zákoníku. U standardních dopravních nehod se nejčastěji jedná o následující odškodnění po dopravní nehodě:

  • Bolestné – náhrada za bolest, stres a obtíže spojené se zraněním utrpěným při dopravní nehodě. Výpočet bolestného je zakotven v tzv. Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, přičemž zásadní pro výslednou výši odškodnění bolestného je typ utrpěných zranění, komplikace léčby či následné operační zákroky.

  • Ztráta na výdělku – náhrada toho, co poškozenému ušlo na výdělku následkem nehody. Odškodnění lze žádat jak u zaměstnanců, tak i u osob samostatně výdělečně činných (bez ohledu na to, zda mají vystavenu formální pracovní neschopnost). Náhrada existuje ve dvou variantách, a to ztráta na výdělku pod dobu trvání pracovní neschopnosti a ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tedy tzv. renta).

  • Náklady spojené s péči o zdraví – může se jednat o náhradu nákladů léčení, cestovného či nákladů péče. Rozhodující pro přiznání této náhrady je správné a dostatečné prokázání uplatňovaných nákladů a současně účelnost jejich vynaložení.

  • Ztížení společenského uplatnění – náhrada za trvalé zdravotní následky, kterými poškozený po nehodě trpí. Účelem odškodnění ztížení společenského uplatnění je kompenzovat poškozenému veškerá omezení, která v běžném životě následkem nehody má.

V rámci řešení odškodnění po dopravní nehodě lze samozřejmě žádat i náhradu vzniklé věcné škody (obvykle poškozený či zničený automobil, oblečení či telefon). Popřípadě další specifické druhy odškodnění, jako je náhrada další nemajetkové újmy, náhrada ztráty na důchodu a podobně.

Ke každému poškozenému dopravní nehodou je třeba přistupovat individuálně. Vždy je třeba posoudit, na které z náhrad vymezených občanským zákoníkem má poškozený nárok, jak tyto náhrady vypočíst a jakými podklady je prokázat.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Občanský zákoník pamatuje ve výčtu náhrad, které je možno žádat z titulu odpovědnosti z provozu vozidla i na pozůstalé po obětech dopravních nehod.

V případě tragických dopravních nehod s úmrtím poškozeného dává zákon pozůstalým možnost požadovat následující náhrady:

  • Odškodnění duševních útrap pozůstalých – jednorázová částka odškodnění nemajetkové újmy, která má sloužit k odčinění duševních útrap osob blízkých zemřelému.
  • Náhrada nákladů na výživu pozůstalých – peněžitý důchod sloužící k náhradě nákladů výživy těch pozůstalých, kterým zemřelý výživu poskytoval, nebo k tomu byl povinen.
  • Náhrada nákladů pohřbu – náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem zemřelého.

Problematika odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je velmi komplexní. Více se můžete dozvědět například z tematického článku našeho právníka Mgr. Radka Novotného pro portál Seznam Médium.

Čtěte také: Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě.
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc při řešení odškodnění po dopravní nehodě

Náš tým právníků specializovaných na řešení odškodnění újmy na zdraví je k dispozici k nezávazné a bezplatné konzultaci Vaší dopravní nehody. Každý případ komplexně posoudíme a zhodnotíme možnosti vymáhání jednotlivých náhrad škody na zdraví.

V případě zájmu jsme připraveni Vám poskytnout kvalifikovanou právní pomoc při vymáhání odškodnění na které máte nárok.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies