Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Nárok poškozeného při dopravní nehodě

Co může žádat poškozený při dopravní nehodě se zraněním? A co pozůstalí při dopravní nehodě s následkem smrti?


Nárok poškozeného při dopravní nehodě se zraněním

Poškození při dopravní nehodě se zraněním jsou zpravidla oprávněni žádat následující náhrady. 

Bolestné

Je náhradou nemajetkové újmy. Lze jej žádat již po prvním lékařském ošetření po dopravní nehodě nebo po propuštění z hospitalizace. Není potřeba čekat na ukončení pracovní neschopnosti.

Náklady léčení

Může se jednat o odškodnění za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapii a další. Náhradu lze žádat po předložení kopie dokladu o zaplacení pojišťovně. 

Náklady péče o nesoběstačnou osobu

Týká se situací, kdy byl poškozený po určitou dobu po dopravní nehodě nesamostatný a byl odkázán na pomoc svých blízkých. Právo na toto odškodnění obvykle vznikne pouze oběti dopravní nehody, která utrpěla střední anebo vážnější zranění.

Cestovné za lékaři

Je možné žádat po uskutečnění cesty do zdravotnického zařízení. Pojišťovně je třeba doložit jízdenky či jiné doklady. Pokud poškozený využije vlastní vůz, žádá odškodnění formou čestného prohlášení.

Ušlý výdělek

Může žádat zaměstnanec a také OSVČ, která nemusí mít formálně vystavenou neschopenku.

Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky)

Je možné žádat přibližně jeden rok od autonehody, pokud poškozenému přetrvávají zdravotní komplikace


Nárok poškozeného při dopravní nehodě s úmrtím

Pokud zesnulý nebyl určen výlučným viníkem dopravní nehody, jsou pozůstalí oprávněni žádat následující náhrady. 

Odškodnění duševních útrap

Odškodnění mohou získat příbuzní, kterým smrt zemřelého při dopravní nehodě způsobila určitou psychickou bolest

Aby bylo možné odškodnění získat, musí pozůstalí obvykle prokázat dobré rodinné vztahy se zesnulým (většinou prostřednictvím rodinných fotografií a čestného prohlášení, kde pozůstalý popíše svůj vztah se zesnulým). 

Odškodnění nákladů pohřbu

Náklady pohřbu může žádat pozůstalý, který uhradil pohřeb zesnulého. V praxi pojišťovna odškodňuje náklady pohřbu v obvyklé výši.

Pro získání této náhrady je zpravidla dostačující předložit pojišťovně daňové doklady o nákladech, které jste vynaložili. 

Odškodnění nákladů na výživu pozůstalého

Odškodnění nákladů na výživu náleží pozůstalému, kterému měl zesnulý povinnost poskytovat výživu.

Náhrada se počítá jako rozdíl mezi očekávaným výživným, které zesnulý pozůstalému poskytoval a dávkami důchodového zabezpečení, které pozůstalý obdrží. 

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies